RAWQUEST 로우퀘스트

‘로우퀘스트’ 제품 컨셉 화보 촬영 

 

• 촬영 기획                              밀크티스튜디오 콘텐츠기획팀

• 사진 촬영 / 리터칭              밀크티스튜디오 사진팀

• 화장품 스타일링                  밀크티스튜디오 스타일링팀

Category

COSMETIC