[MISEENSCENE] HOW-TO

‘미쟝센’ 퍼펙트 라인 HOW-TO / 헤어 세럼 에피소드 바이럴 영상

 

  • 영상 기획 / 모델 섭외                밀크티스튜디오 콘텐츠 기획팀
  • 영상 촬영 / 영상 편집                밀크티스튜디오 영상팀

 

 

Category

TUTORIAL